MEVOC – PrzewodnikJakości dla Doradców Zawodowych i Edukacyjnych

 

1. Informacje o projekcie

 

Projekt Leonardo da Vinci, którego koordynatorem i partnerem jest IBW (Austria). Projekt trwa trzy lata, został rozpoczęty 1 października 2003 roku. Pierwsze spotkanie parterów projektu odbyło się w Wiedniu w dniach 6- 8 listopada 2003 roku.

Celem projektu MEVOC jest opracowanie zorientowanego na praktykę, interaktywnego przewodnika w wersji on-line dla doradców zawodowych i edukacyjnych, który pomoże im zidentyfikować wymagania jakości ich pracy. Celem przewodnika jest również ułatwienie doradcom analizy i oceny jakości ich pracy, oraz pomoc w podniesieniu jakości świadczonych przez nich usług.

W przeciwieństwie do innych krajowych i międzynarodowych inicjatyw podejmowanych w celu podniesienia jakości doradztwa zawodowego i edukacyjnego, ten projekt zmierza do wyodrębnienia i zdefiniowania zróżnicowanych potrzeb szkoleniowych poszczególnych doradców zawodowych. Różnice dają się zauważyć w ich przygotowaniu merytorycznym, jakości wykształcenia, ścieżkach edukacyjnych oraz w specjalistycznych obszarach aktywności zawodowej, odpowiedzialności i podejmowanych działaniach. Ten projekt ma ułatwić podnoszenie jakości usług doradczych świadczonych przez poszczególnych doradców zawodowych, dlatego też jest on ukierunkowany na ich konkretne, określone potrzeby. W związku ze wzrostem wykorzystania istniejących ofert – również w innych obszarach – jakość świadczonych usług doradczych może zostać podniesiona niewielkim kosztem.

Cele projektu to:

  • Zdefiniowanie standardów jakości dla doradców zawodowych i edukacyjnych poprzez dalszy rozwój i uzupełnienie istniejących już krajowych i międzynarodowych wytycznych oraz przygotowanie szczegółowych opisów tych standardów.
  • Przygotowanie modułu do niezależnej analizy potencjału doradców, wspierającej samoocenę oferowanych usług doradczych, oraz uwidocznienie braków w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych standardów.
  • Utworzenie interaktywnego linku do narzędzi samooceny oraz stworzenie bazy danych MEVOC.
  • Baza danych MEVOC będzie dostępna w wersji on-line i będzie umożliwiała pobieranie pełnych rezultatów badań dotyczących możliwości i narzędzi dalszych szkoleń i rozwoju zawodowego doradców (literatura, strony internetowe, oferty szkoleniowe) podzielone na tematy i kraje.
  • Produktem dodatkowym będzie lista sprawdzająca dla beneficjentów doradców zawodowych i edukacyjnych, która wspomoże ocenę oferty i usług świadczonych przez doradców.

Partnerami projektu MEVOC jest 19 instytucji z 9 państw (Austrii, Niemiec, Holandii, Włoch, Polski, Rumuni i Wielkiej Brytanii oraz Szwecji i Węgier w charakterze cichych partnerów). Zawartość „Podręcznika Jakości” będzie oceniana zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Efekty każdego etapu realizacji projektu będą oceniane przez wszystkich partnerów. Ewaluacja zewnętrzna będzie przeprowadzona przez Prof. Dr. Norberta Kailera z Uniwersytetu w Bochum.

Dyseminacja rezultatów będzie przeprowadzana zarówno w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. Rezultaty pośrednie i końcowe będą dostępne dla zainteresowanych osób na stronie www.mevoc.net , która będzie utworzona w ramach projektu. Dzięki udziałowi w projekcie członków sieci Euroguidance, rozpowszechnianie rezultatów projektu poza kraje partnerskie jest zagwarantowane.

JAKA JEST OBECNA SYTUACJA W KRAJACH PARTNERSKICH?
JAKIE POTRZEBY I OCZEKIWANIA POWINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE?

Austria:
Raport opublikowany przez OECD w ramach projektu OECD Review of policies for career information, guidance and counselling services” z marca 2002 roku ocenia profesjonalizm doradztwa zawodowego i edukacyjnego w Austrii relatywnie nisko. Raport stwierdza, że głównie w obszarze poradnictwa dla osób dorosłych szkolenia dla doradców zawodowych są bardzo ograniczone. Co więcej, w raporcie podkreśla się, że system zapewnienia jakości jest generalnie bardzo słaby oraz, że istnieje potrzeba przygotowania kryteriów jakości.

Również dwie publikacje IBW "Kwalifikacje doradców edukacyjnych i zawodowych” ("Qualifizierung von Beraterinnen und Berater in Bildung und Beruf"), Steinringer/Schwarzmayr, Wedeń 2001 oraz "Doradztwo zawodowe i edukacyjne w Austrii“ ("Bildungs- und Berufsinformation in Österreich"), Steinringer, Wiedeń 2000 diagnozują ogromne zapotrzebowanie na łatwo identyfikowalne wytyczne dla doradców oraz zauważają, że aktualnie poszukuje się sposobów wyważenia indywidualnych potrzeb szkoleniowych doradców oraz ich obecnych umiejętności. W Austrii nie istnieją żadne uregulowania prawne określające kwalifikacje doradców zawodowych i edukacyjnych.

Niemcy:
Raport opublikowany przez OECD w ramach projektu OECD Review of policies for career information, guidance and counselling services” z czerwca 2002 roku stwierdza jednoznacznie, że standardy doradztwa w Niemczech muszą zostać podniesione. Poziom wyszkolenia wielu doradców jest ograniczony i głównie, lecz nie tylko, w sektorze prywatnym konieczne są konkretne standardy jakości. W 1998 roku monopol doradczy Federalnej Agencji Zatrudnienia (Bundesanstalt für Arbeit) został zniesiony. Od tej pory sektor doradztwa nie jest uregulowany prawnie – każdy ma prawo oferować usługi doradcze bez względu na swoje wykształcanie i kwalifikacje.

Włochy:
We Włoszech nie istnieją żadne regulacje prawne określające umiejętności i kwalifikacje jakie powinni posiadać doradcy zawodowi aby bezpiecznie i rzetelnie świadczyć swoje usługi. Z jednej strony istnieje zapotrzebowanie na takie standardy i kryteria jakości, które zapewnią satysfakcjonujące klientów usługi doradcze, z drugiej natomiast, doradcy zgłaszają potrzebę posiadania przejrzystych wskazówek do wykonywania swojej pracy.

Holandia:
Raport opublikowany przez OECD w ramach projektu Review of policies for career information, guidance and counselling services” z września 2002 roku wskazuje na brak kontroli jakości usług doradztwa zawodowego i edukacyjnego. W Holandii istnieje zdecentralizowany system doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Rząd próbuje zapewnić odpowiednią jakość takich usług poprzez kontrole. Z tego powodu przygotowanie kryteriów jakości i ich rozpowszechnienie wśród doradców zawodowych i edukacyjnych są bardo ważne. „Podręcznik Jakości” (MEVOC) będzie kluczowym instrumentem służącym podniesieniu jakości doradztwa w Holandii.

Polska:
Usługi doradztwa zawodowego i edukacyjnego są świadczone przez państwowe urzędy pracy, prywatne biura doradztwa zawodowego oraz biura karier przy szkołach wyższych i średnich. Doradcy są szkoleni w szkołach wyższych na poziomie licencjatu, lub w formie specjalizacji, na studiach magisterskich (na wydziałach psychologicznych i pedagogicznych). Ponieważ nie istnieje żaden program nauczania rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji, zawartość merytoryczna szkoleń znacznie się różni. Wielu doradców było wyszkolonych jeszcze w starym systemie komunistycznym i mają niewystarczającą wiedzę o dzisiejszym rynku pracy. Podręcznik MEVOC mógłby być podstawą do harmonizacji i ulepszeń w systemie doradztwa zawodowego i edukacyjnego.

Rumunia:
Usługi doradcze w Rumunii są świadczone głównie przez urzędy państwowe. Nie ma jednak żadnych wytycznych dotyczących jakości tych usług. Istnieje potrzeba przygotowania podręcznika jakości usług doradczych ponieważ z jednej strony jest on niezbędny dla poprawienia rezultatów tych usług, a z drugiej jest konieczny aby osiągnąć zachodnie standardy, co związane jest z perspektywą przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej.

Wielka Brytania:
W Wielkiej Brytanii doradcy zawodowi i edukacyjni nie potrzebują żadnego certyfikatu upoważniającego ich do świadczenia usług. Oprócz dobrze rozwiniętego systemu niezależnego doradztwa zawodowego dla 16-19-latków, gdzie usługi świadczone są przez doświadczonych doradców, powstało również wiele instytucji świadczących usługi dla dorosłych, gdzie doradcy nie mogą poszczycić się specjalistycznym wykształceniem. Podręcznik jakości byłby podstawą do podniesienia jakości usług świadczonych przez te instytucje.

Projekt MEVOC spełnia Europejskie wymagania elastyczności wytycznych i daje możliwość podnoszenia jakości. W oparciu o raport CEDEFOP "Summary and Analysis of the Feedback from the Member States and EEA Countries as Part of the Consultation on the Commission's Memorandum on Lifelong Learning" (listopad 2001), kraje członkowskie Unii Europejskiej i EEA zgodziły się, że istnieje potrzeba systematycznego wdrażania systemu jakości w doradztwie zawodowym i edukacyjnym.

Potrzeba zapewnienia jakości doradztwa została również dostrzeżona na szczeblu międzynarodowym. Międzynarodowe Stowarzyszenie Doradztwa Zawodowego i Edukacyjnego (The International Association for Educational and Vocational Guidance - IAEVG) przygotowało już kodeks standardów etycznych i utworzyło grupę projektową do przygotowania Standardów Kwalifikacji Doradców (Counsellor Qualifications Standards - CQS).Ponieważ IAEVG zamierza przygotować standardy, które będą miały szerokie zastosowanie międzynarodowe, będą one z konieczności bardzo ogólne i będą się sprowadzały do najniższego wspólnego mianownika. Z uwagi na szeroki zasięg Partnerstwa, projekt MEVOC może przygotować standardy o zasięgu europejskim. Nie zmienia to faktu, że w projekcie MEVOC wzięte będą pod uwagę rezultaty projektu IAEVG (dostępne od jesieni 2003).