Hvordan de endelige standardene ble utviklet.

Etter å ha utviklet en fullstendig versjon av MEVOC kvalitetsstandardene ble det satt ned en internasjonal Delphi ekspertgruppe med representanter fra alle landene som var representert i prosjektet (Østerrike, Tyskland, UK, Nederland, Romania og Polen ). Denne gruppen skulle foreta en empirisk evaluering av standardene. Studien inkluderte 127 eksperter fra yrkes- og karriereveiledningssektoren som skriftlig svarte på et kvalitativt og kvantitativt spørreskjema. De ble spurt om hver enkelt kvalitetsstandard, med utgangspunkt i egne erfaringer, var enten svært nødvendig i praksis, middels nødvendig i praksis, eller slett ikke nødvendig. De ble også bedt om å tilføye standarder de mente manglet.

Resultatene fra denne Delphi-undersøkelsen førte til at en forkortet versjon bare inneholdt de viktigste standardene. Gruppen inkluderte de standardene minst 75% av de spurte mente var svært nødvendig. Flere standarder ble inkludert selv om de ikke nådde en tilslutning på 75%. Disse standardene ble av MEVOC-gruppen ansett som svært viktige. Den forkortede MEVOC standarden består av følgende fire kompetansesektorer: ”Utdannelse og karriere”, ”Veiledningspraksis”, ”Egen veiledningsstrategi” og ”IKT kompetanse”. Disse ble igjen delt i 12 emnegrupper som igjen utgjør 35 kompetansestandarder, som gjengis nedenfor.

Kunnskaper, Ferdigheter og kompetanse- kategorier

Kompetansestandarder

 

Utdannelse og karriere

Utdannelse og opplæring

Oppdatert kunnskap om utdannelse og muligheter for opplæring.

Å kunne se klientenes utdannelsesbehov for å fremme deres karriere

Å kunne gi relevant informasjon om spesifikk utdanning og opplæring.

Informasjon om arbeidsmarkedet

Kunnskap om og aktiv oppfølging av utviklingen i arbeidsmarkedet.

Kunnskap om yrker og deres nøkkelaktører, krav, muligheter og opplæringsmuligheter i de aktuelle yrkene; ha adgang til relevant informasjonskilder i feltet.

Kunnskap om eksisterende arbeidsmuligheter og relevante informasjonskilder for å finne ledige stillinger.

Veilednings-praksis

Kommunikasjon med klienten

Kjennskap til generelle karakteristika ved forskjellige målgrupper og evne til å utvikle veiledningsstrategier tilpasset disse karakteristika.

Grunnleggende sosiale ferdigheter og spesielle ferdigheter for å arbeide med vanskelige målgrupper.

Å kunne kjenne igjen klienter i vanskelige situasjoner som hindrer dem i å ta karrierevalg, for eksempel helse, stoffmisbruk og boforhold, og å kunne anvise dem til relevante spesialister.

Å kunne få klienten til selv å være ansvarlig for sin karriere.

Veilednings-ferdigheter

Å kunne artikulere informasjon og alternativer på en klar og forståelig måte.

Å kunne motivere klienten.

Å kunne hjelpe, men ikke bli for involvert.

Vurdering, verdsetting

Intervjuferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon via telefon og ferdigheter i veiledning

Å kunne analysere klientens behov.

Å kunne identifisere klientens kompetanse til å bli selvstendig næringsdrivende eller for entrepenørskap og å kunne gi relevant informasjon

Kjennskap til hvilke holdnings-, ferdighets- og interessetester som eksisterer og som brukes i karriereveiledning.

Å kunne administrere holdnings-, ferdighets- og interessetester, å kunne tolke testresultater korrekt og å gi tilpasset veiledning basert på resultatene.

Jobb-matching og muligheter i arbeidsmarkedet.

Kjennskap til klientens muligheter i arbeidsmarkedet og å kunne integrere dette i veiledningsprosessen

Kjennskap til formelle og uformelle måter å få et arbeid på.

Kunnskap om hvordan en fokuserer på arbeidsmuligheter ut fra klientens evner og ressurser og å kunne lære klientene å gjøre det samme på egen hånd.

Etikk

Å kjenne til etiske standarder og framgangsmåter.

Personlighet

Personlige ferdigheter

Å kunne opprettholde en positiv og motivert holdning når en arbeider med vanskelige klienter og situasjoner.

Å kunne tenke positivt også i mindre oppmuntrende situasjoner.

Ikke være redd for nye erfaringer, eller forandringer.

Å kunne lytte aktivt

Å være oppmerksom på klientens kroppsspråk og å kunne beherske eget kroppsspråk

Å være tolerant overfor og klar over kulturell bakgrunn og forskjeller.

Tidskontroll

Kontroll over aktiviteter: å kunne planlegge og kontrollere aktiviteter.

Selvkontroll. Det å prioritere, å fokusere på aktiviteter, å identifisere hastesaker og å kunne endre tidsskjemaet om det er nødvendig.

Stress og frustrasjon.

Å kunne håndtere stress og frustrasjon.

Videreutvikling.

Å være klar over egen kapasitet og å kunne beherske egne begrensninger.

Å være innstilt på livslang læring.

IKT-ferdigheter

Bruk av IKT og informasjonskontroll.

Grunnleggende ferdigheter med IKT (word, søkemotorer for internett og e-post)