Kā izveidoja galīgos standartus?

Pēc MEVOC kvalitātes standartu pilnas versijas izveidošanas kompānija novadīja starptautisku Delfi ekspertu anketaptauju visās projekta partnervalstīs (Austrijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Rumānijā, Polijā), lai empīriski novērtētu standartus. Pētījums aptvēra 127 aroda un profesionālās orientācijas sektora ekspertus, kas rakstiski atbildēja uz kvantitatīviem un kvalitatīviem aptaujas jautājumiem. Viņiem lūdza norādīt, vai katrs atsevišķais kvalitātes standarts ir „ļoti pieprasīts praksē”, „vidēji pieprasīts praksē”, vai „nav pieprasīts praksē”, vadoties no viņu pieredzes. Bez tam viņiem lūdza pievienot trūkstošos standartus.

Delfi aptaujas rezultāti noveda pie secinājuma, ka jāveido „samazinātā” (reducētā) standartu versija, aptverot tikai vissvarīgākos standartus. Partneri noteica tos standartus, ko vismaz 75% no visiem respondentiem uzskatīja par „ļoti pieprasītiem” un pievienoja vairākus citus standartus, kas nebija sasnieguši 75% robežu, bet, ko MEVOC ekspertu komanda tomēr uzskatīja par ļoti svarīgiem izmantošanai praksē. „Samazinātie” MEVOC standarti sastāv no četrām kompetences kategorijām, tas ir, „Izglītības un Karjeras”, „Konsultēšanas prakse”, „Personība” un „IKT prasmes”. Šīs kategorijas iedala 12 standartos, kas, savukārt, atkal sastāv no 35 pieprasītām kompetencēm, kā parādīts tālāk.

Zināšanas, prasmes un kompetences kategorijas

Kompetences standarti

 

Izglītība un karjera

Izglītība un apmācība

Mūsdienīgas zināšanas par izglītību un mācību iespējas

Spēja noteikt klientu mācību vajadzības, lai virzītu viņu karjeru

Spēja nodrošināt būtisku informāciju par specifiskām mācību/apmācību jomām

Darba tirgus informācija

Zināšanas un aktīvs darba tirgus attīstības monitorings (pārraudzība) un svarīgu informācijas avotu tendences šajā jomā

Zināšanas par profesijām un to darbības atšifrējums, prasības, perspektīvas un apmācību iespējas šajās profesijās; pieeja svarīgiem informācijas avotiem šajā jomā

Zināšanas par esošajām darba iespējām un atbilstošiem informācijas avotiem vakanču atrašanai

Konsultēšanas prakse

Komunikācija ar klientu

Zināšanas par dažādu mērķgrupu vispārējo raksturu un prasme veidot atbilstošas konsultēšanas stratēģijas, kas pielāgotas mērķgrupas raksturam

Sociālās pamatprasmes un speciālās prasmes, strādājot ar grūtām mērķgrupām

Prasme identificēt klientu grūtās situācijās, kuras traucē viņu karjeras izvēles spējas (piemēram, veselība, narkotikas, dzīves apstākļi, utt.) un spēja nosūtīt viņus pie atbilstošiem speciālistiem

Prasme rosināt personisko iniciatīvu, uzņemoties atbildību karjeras organizēšanā

Trenēšanas (mācīšanas) prasmes

Prasme sniegt informāciju un padomu skaidrā un saprotamā veidā

Prasme motivēt klientus

Prasme palīdzēt tajā pašā laikā būt norobežotam

Novērtēšana

Intervēšanas prasmes

Pamatprasmes, sazinoties pa telefonu un konsultēšanas prasmes

Prasme analizēt klienta vajadzības

Prasme identificēt klienta kompetences pašnodarbinātībai un uzņēmējdarbībai un spēt piedāvāt atbilstošu informāciju

Zināšanas par esošajiem dotību/ prasmju un interešu testiem, ko izmanto karjeras konsultēšana

Prast izpildīt dotību, prasmju un interešu testus un pareizi interpretēt šo testu rezultātus un sniegt atbilstošu padomu, pamatojoties uz šiem rezultātiem                                   

Darba pieskaņošana un vietas iegūšana

Zināšanas par klienta iespējām darba tirgū spēt šīs zināšanas integrēt konsultēšanas procesā

Zināšanas par formāliem un neformāliem darbā pieteikšanās procesiem

Zināšanas par to, kā filtrēt darba piedāvājumus pēc klientam identificētajām prasmēm un resursiem un prasme iemācīt klientiem , kā pašiem to darīt

Ētika

Ētikas un uzvedības standartu apzināšanās

Personība

Individuālās prasmes

Prasme uzturēt pozitīvu un motivētu attieksmi, strādājot ar grūtiem klientiem un situācijām

Prasme domāt pozitīvi (arī ne tik uzmundrinošās situācijās)

Nebaidīšanās no jaunām pieredzēm un pārmaiņām

Aktīva klausīšanās prasme

Klienta ķermeņa valodas izpratne un prasme pārvaldīt pašam savu ķermeņa valodu

Apzināties un būt tolerantam pret kulturālo izcelsmi un atšķirībām

Laika pārvaldīšana

Nodarbību (aktivitāšu vadīšana: prasme plānot un vadīt aktivitātes

Sevis pārvaldīšana: Spēja noteikt prioritātes, galvenās aktivitātes, noteikt neatliekamību un mainīt dienaskārtību, ja nepieciešams

Stress un frustrācija

Prasme tikt galā ar stresu un frustrāciju

Tālākā attīstība

Savu spēju apzināšanās un spējas pārvaldīt (pārzināt) savus ierobežojumus

Vēlēšanās gūt izglītību mūža garumā

IKT - prasmes

IKT izmantošana un informācijas vadība

IKT pamatprasmes (Word, interneta meklēšanas ierīces, E – pasts)