Πώς αναπτύχθηκαν τα κριτήρια;

Αφού αναπτύχθηκε το ολοκληρωμένο μοντέλο κριτηρίων ποιότητας του MEVOC, η σύμπραξη διενήργησε μια διεθνή έρευνα Delphi σε όλες τις χώρες των εταίρων του προγράμματος (Αυστρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ρουμανία, Πολωνία) προκειμένου να γίνει εμπειρική αξιολόγηση των κριτηρίων. Στην έρευνα συμμετείχαν 127 ειδικοί από τον κλάδο του επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι απάντησαν γραπτώς σε ένα ποσοτικό και ποιοτικό ερωτηματολόγιο. Τους ζητήθηκε να δηλώσουν εάν καθένα από τα κριτήρια ποιότητας είχε «υψηλή ζήτηση στην πράξη», «μέτρια ζήτηση στην πράξη», ή «καθόλου ζήτηση στην πράξη» με βάση την εμπειρία τους. Επιπλέον τους ζητήθηκε να προσθέσουν κριτήρια ποιότητας που δεν είχαν καταγραφεί.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Delphi αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να αναπτυχθεί ένα «περιορισμένο» μοντέλο κριτηρίων το οποίο να περιέχει μόνο τα σημαντικότερα κριτήρια. Οι εταίροι προσδιόρισαν τα κριτήρια που θεωρήθηκαν «υψηλής ζήτησης» με βάση το κατώτατο όριο του 75% στο σύνολο των ερωτηθέντων και πρόσθεσαν κάποια επιπλέον κριτήρια τα οποία παρόλο που βρίσκονταν κάτω του ορίου του 75% θεωρήθηκαν παρόλα αυτά υψηλής σπουδαιότητας από την ομάδα ειδικών του MEVOC. Το νέο μοντέλο κριτηρίων του MEVOC αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες, που είναι: «Εκπαίδευση και Σταδιοδρομία», «Συμβουλευτική», «Προσωπικότητα» και «Δεξιότητες ΤΠΕ». Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν 12 κριτήρια τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από 35 απαιτούμενες δεξιότητες όπως φαίνεται παρακάτω.


 


Κατηγορίες γνώσεων, δεξιοτήτων & ικανοτήτων

Κριτήρια Επάρκειας

 

Εκπαίδευση και Σταδιοδρομία

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ενημερωμένη γνώση για τις δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ικανότητα προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών των πελατών προκειμένου αυτοί να αναπτυχθούν επαγγελματικά

Δυνατότητα παροχής πληροφόρησης σε συγκεκριμένους τομείς σπουδών/εκπαίδευσης

Πληροφορίες για την Αγορά Εργασίας

Γνώση και συνεχής παρακολούθηση της ανάπτυξης και των τάσεων της αγοράς εργασίας μέσω των πηγών πληροφόρησης σ’ αυτόν τον τομέα

Γνώση των επαγγελμάτων, των απαιτήσεων, των προοπτικών και δυνατοτήτων εκπαίδευσης για αυτά τα επαγγέλματα• πρόσβαση σε σχετικές πηγές πληροφόρησης σ’ αυτόν τον τομέα

Γνώση των διαθέσιμων ευκαιριών απασχόλησης και των σχετικών πηγών πληροφόρησης για αναζήτηση εργασίας

Συμβουλευτική

Επικοινωνία με τον πελάτη

Γνώση των γενικών χαρακτηριστικών των διαφόρων ομάδων στόχων και δυνατότητα ανάπτυξης της κατάλληλης στρατηγικής συμβουλευτικής προσαρμοσμένης στα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας στόχου

Βασικές κοινωνικές δεξιότητες και ειδικές δεξιότητες για τη διαχείριση δύσκολων ομάδων στόχων

Ικανότητα αναγνώρισης πελατών που βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση, η οποία επηρεάζει τη δυνατότητά τους να πάρουν αποφάσεις για την καριέρα τους (π.χ. υγεία, ναρκωτικά, προβλήματα διαμονής κτλ) και ικανότητα παραπομπής τους στους ανάλογους ειδικούς

Ικανότητα προώθησης της ατομικής πρωτοβουλίας για την ανάληψη ευθύνης διαχείρισης της σταδιοδρομίας

Καθοδηγητικές δεξιότητες

Ικανότητα μετάδοσης πληροφοριών και συμβουλών με απλό και κατανοητό τρόπο

Ικανότητα παρακίνησης πελατών

Ικανότητα παροχής βοήθειας με παράλληλη διατήρηση ανεπηρέαστης κρίσης

Αξιολόγηση

Δεξιότητες συνέντευξης

Βασικές δεξιότητες τηλεφωνικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής

Δεξιότητες ανάλυσης των αναγκών του πελάτη

Δεξιότητες αναγνώρισης των ικανοτήτων ενός πελάτη στην αυτό-απασχόληση και την επιχειρηματικότητα και ικανότητα παροχής σχετικών πληροφοριών

Γνώση των τεστ ικανοτήτων/δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Ικανότητα διαχείρισης των τεστ ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων, σωστής ερμηνείας των αποτελεσμάτων τους και παροχής των κατάλληλων συμβουλών βάσει των αποτελεσμάτων αυτών

Εύρεση κατάλληλης εργασίας και Τοποθέτηση

Γνώση των δυνατοτήτων του πελάτη για απασχόληση στην αγορά εργασίας και αξιοποίηση της γνώσης αυτής στη συμβουλευτική διαδικασία

Γνώση των τυπικών και άτυπων διαδικασιών αίτησης για εργασία

Ικανότητα αξιολόγησης των προσφορών εργασίας με βάση τις ικανότητες και δυνατότητες των πελατών και εκπαίδευσής τους να το κάνουν και οι ίδιοι

Δεοντολογία

Γνώση των ηθικών κανόνων και των κωδίκων συμπεριφοράς

Προσωπικότητα

Προσωπικές δεξιότητες

Ικανότητα διατήρησης θετικής στάσης και παρακίνησης στην περίπτωση δύσκολων πελατών και καταστάσεων

Ικανότητα θετικής σκέψης (ακόμα και σε λιγότερο ενθαρρυντικές καταστάσεις)

Έλλειψη φόβου για καινούριες εμπειρίες ή αλλαγές

Δεξιότητες ενεργής ακρόασης

Κατανόηση της γλώσσας του σώματος των πελατών και έλεγχος της ιδίας γλώσσας του σώματος

Υπομονή και αναγνώριση των πολιτισμικών υπόβαθρων και διαφορών

Διαχείριση χρόνου

Διαχείριση εργασιών: Ικανότητα προγραμματισμού και διαχείρισης εργασιών

Αυτό-οργάνωση: Ικανότητα προσδιορισμού προτεραιοτήτων, επικέντρωσης σε εργασίες, αναγνώρισης επειγουσών καταστάσεων και αλλαγής χρονοδιαγράμματος αν απαιτείται

Άγχος και απογοήτευση

Ικανότητα αντιμετώπισης του άγχους και της απογοήτευσης

Περαιτέρω ανάπτυξη

Αναγνώριση των προσωπικών δυνατοτήτων και ικανότητα διαχείρισης των ελλείψεων

Συμμετοχή στη δια βίου εκπαίδευση

Δεξιότητες ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ και διαχείριση πληροφοριών

Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Word, Internet, E-Mail)