Как бяха разработени окончателните стандарти?

След разработването на пълната версия на MEVOC стандартите за качество, партньорите проведоха международно Delphi експертно проучване във всички партньорски страни (Австрия, Германия, Великобритания, Холандия, Румъния, Полша), за да оценят стандартите на практика. Проучването включи 127 експерта от сферата на професионалното ориентиране и кариерно консултиране. Те отговаряха в писмена форма на количествени и качествени въпроси. Бяха помолени да посочат за всеки отделен стандарт дали е „много необходим в практиката“, „средно необходим в практиката“ или „не е необходим в практиката“ в съответствие с техния опит. Допълнително бяха помолени да добавят липсващи стандарти.

Резултатите от Delphi проучването доведоха до решението, че трябва да бъде разработена “съкратена версия”, която да включва само най-важните стандарти. Партньорите определиха като такива стандартите, които бяха посочени като “много необходими” от поне 75% от всички респонденти и добавиха няколко от стандартите, които не са достигнали границата 75%, но въпреки това са определени като много важни в практиката от MEVOC експертната група. “Съкратените” MEVOC стандарти включват 4 категории компетенции - “Образование и Кариера”, “Консултантска практика”, “Лични умения на консултанта/Personality” and “Компютърни умения”. Те са разделени на 12 стандарта, които включват 35 изисквани компетенции, както е посочено по-долу.

Категории Знания, умения и компетенции

Стандарти за компетенции

 

Образование и кариера

Образование и обучения

Актуална информация за възможностите за образование и обучения

Способност за идентифициране на нуждите на клиентите от обучения за развитие на кариерата им

Способност за осигуряване на подходяща актуална информация за специфични сфери на образование/обучение

Информация за пазара на труда

Познаване и активно следене на развитието на пазара на труда и източници на актуална информация в тази сфера

Познаване на професиите и основните за тях роли, задължения, изисквания, перспективи и възможности за обучения; осигурен достъп то актуална информация в тази сфера

Познаване на съществуващи работни позиции и подходящи актуални източници на информация за намиране на свободни работни места

Консултантска практика

Комуникация с клиенти

Познаване на общите характеристики на различните целевите групи и умение за разработване на подходящи консултантски стратегии, адаптирани към характеристиките на целевата група

Основни социални умения и специфични умения за справяне с различни целеви групи

Притежаване на умения за разпознаване на клиенти в трудни ситуации, които пречат на способностите за вземане на решения, свързани с кариерата (например здраве, наркотици, битови проблеми и т. н.) и възможност да ги насочи към съответния специалист

Умения за насърчаване на личната инициатива за поемане на отговорност за кариерно управление

Коучинг умения

Умения да се предоставя информация и консултация по ясен и разбираем начин

Умения за мотивиране на клиенти

Умения за оказване на помощ, като се запазва безпристрастност

Оценка

Умения за провеждане на интервю

Основни умения за комуникация и консултации чрез телефон

Умения за анализиране на нуждите на клиента

Умения за откриване на компетенциите на клиента за самонаемане и предприемачество и възможност за предоставяне на подходяща информация

Познаване на съществуващите тестове за изследване на склонностите, уменията и интересите, които се използват в кариерното консултиране.

Умения за прилагане на тестовете за склонностите, уменията и интересите, коректното интерпретиране на резултатите от тях и предоставяне на подходящ съвет на базата на тези резултати

Търсене и намиране на работа

Познаване на възможностите на клиента на пазара на труда и способност за включване на това познаване в процеса на консултиране.

Познаване на формалните и неформалните процеси за кандидатстване за работа

Умения за избор на свободни позиции в съответствие с способностите и уменията на клиента и умение да обучи клиента да го прави сам

Етика

Познаване на етичните стандарти и тяхното приложение в кариерното консултиране

Лични умения на консултанта

Лични умения

Умения за запазване на мотивация и положително отношение при работа с трудни клиенти и ситуации

Умения за позитивно мислене (включително в по-обезкуражаващи ситуации)

Отворен за придобиване на нов опит и за промени

Умения за активно слушане

Умения за наблюдаване на езика на тялото на клиентите и способност за управление на езика на собственото тяло

Being tolerant to and aware of cultural backgrounds and differences NO TRANSLATION!

Управление на времето

Управление на дейности: Умения за планиране и управление на дейностите.

Самоуправление: Умения за поставяне на приоритети, съсредоточаване върху дейностите, преценка на спешността и промяна в разпределението на времето, ако се наложи

Стрес и фрустрация

Умения за справяне със стрес и фрустрация

Продължаващо развитие

Яснота по отношение на личните способности и способност за посочване и управление на собствените ограничения

Желание за участие в продължаващо обучение

Компютърни умения

Използване на компютърни технологии у информационен мениджмънт

Основни компютърни умения (Word, Internet търсачки, E-Mail)